Học bổng 28 vạn Yên cho Tiến sĩ chương trình AI

Trang tin: https://spring-gx.adm.s.u-tokyo.ac.jp/en/boost/

Tiếng Anh:

Tiếng Nhật: