Danh sách các học bổng tư phí và học bổng được trường tiến cử

Trang danh sách các học bổng tư phí và học bổng được trường tiến cử:

https://www.u-tokyo.ac.jp/en/prospective-students/privateorg.html